Sử dụng 2 loại đường kính cốt trên 1 tiết diện


Để sử dụng 2 loại đường kính thép trên một tiết diện, trong cửa sổ Hiệu chỉnh cốt thép bạn tick chọn Sử dụng thép bổ sung, sau đó điều chỉnh đường kính trong hộp chọn Đường kính thép bổ sung

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước